1977 Schwinn Sting Ray Custom Restoration – Phantom Ray

    IMG_9881 IMG_9882 IMG_9880 IMG_9878 IMG_9875 IMG_9874 IMG_9873 IMG_9872